Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wie zijn wij

Pedicureinkoop.nl is een groothandel gespecialiseerd in professionele voetverzorgingsproducten op basis van pure Aloë Vera met actieve ingrediënten.

Wij richten ons, met onze uitgebreide voetverzorgingslijn, op de professionele pedicure en de pedicure groothandel.

De professionele pedicure is natuurlijk altijd op zoek naar een uitstekende kwaliteit voor een scherpe prijs, mogelijkheden voor verkoop aan hun klant met goede marges en een product dat hun klant niet kan kopen bij elke “drogist" op de hoek.

Onze Puur Vera Producten zijn van Hollands Fabricaat, bevatten geen parabenen en zijn geschikt voor Diabetici.

Tevens leveren wij diverse verbruiksproducten zoals ontsmettingsmiddelen, instrumenten, disposables en verbandmiddelen.

U kunt al onze producten bestellen via onze website www.pedicureinkoop.nl , via email esther@pedicureinkoop.nl

of telefonisch op nummer 06-24151655

Wij zijn alle werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Bij geen gehoor, spreekt u dan het antwoordapparaat in en ik bel u zo spoedig mogelijk terug. U kunt altijd een email sturen. Deze wordt altijd gelezen!!!

Wij staan graag voor u klaar!

Esther Niessen

Pedicureinkoop

BTW nummer NL176301665B01

KvK 61532223

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Pedicureinkoop.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen zijn alleen gericht op levering binnen Nederland en België.

Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Voor het verzendklaar maken, transporteren en bezorgen van de producten betaalt u het standaard Shipping & Handling tarief van 4,95 euro. Indien u voor meer dan 75 euro bestelt vervalt dit tarief. Voor klanten uit België geldt een aangepast tarief.

Levertijd
Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan binnen 2 dagen bericht en houdt Pedicureinkoop.nl uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen en krijgt u uw geldbedrag geretourneerd.

Verzending
Pedicureinkoop.nl biedt uw bestelling op uw naam en adres aan bij DHL om de bestelling bij u te bezorgen. Voor eventuele retourzendingen bent u zelf verantwoordelijk. Wij raden u dan ook aan uw retourzending aangetekend op te sturen.

Aflevering
Als plaats van levering geldt het woonadres dat u het laatst aan Pedicureinkoop.nl kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Pedicureinkoop.nl Na aflevering gaat dit risico op u over.

Retourneren
Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de aankoop, kunt u binnen 7 dagen na de datum op de pakbon het product voldoende gefrankeerd terugsturen naar Pedicureinkoop.nl, Mijllerweg 7, 6741 JV Lunteren in de oorspronkelijke staat en verpakking, inclusief alle accessoires en de pakbon. Indien u het geretourneerde product reeds heeft betaald, zal het aankoopbedrag in geval van ontbinding zoals genoemd in dit artikel uiterlijk binnen 30 dagen worden terugbetaald via het rekeningnummer dat is gebruikt voor de aankoop.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren een betaal termijn van 14 dagen!
Betaalopdrachten voor de bank- en giro instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Het saldo van uw aankoopbedrag wordt dan ook, indien van toepassing, verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van uw opdracht(en) tot betaling aan Pedicureinkoop.nl ontstane kosten.

Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Pedicureinkoop.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Eventuele onjuistheden van door Pedicureinkoop.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Pedicureinkoop.nl worden gemeld.

Betalingswijze
Tijdens de bestelprocedure wordt vermeld op welke wijze u kunt betalen. U kunt per ideal betalen of met vooruit betaling.

Opeisbaarheid
In de volgende gevallen zult u van rechtswege in verzuim zijn en is het bedrag direct opeisbaar:

- indien u niet voldoet aan uw verplichtingen uit de overeenkomst of
- indien u bewust onjuiste informatie hebt verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

Pedicureinkoop.nl heeft onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht over het gehele verschuldigde bedrag rente aan u in rekening te brengen, volgens de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag van de totale voldoening. Bovendien komen alle te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor uw rekening. De hoogte van de aan Vera International Products verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00

Voorbehoud
Pedicureinkoop.nl behoudt zich het recht voor om zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van overige feiten en factoren die van belang zijn voor het aangaan van een overeenkomst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalbedrag van de klant, onze eigen economische ervaringsgegevens, de informatie van het Bureau Kredietregistratie (B.K.R.) en andere gegevensbronnen.

Garantie
De pakbon is tevens uw garantiebewijs en dient te worden ingesloten indien het product geretourneerd wordt.

Uitsluiting garantie
Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden in de volgende gevallen:
- als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
- als de datum op de afleveringsbon is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
- bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.)
- als de koper Pedicureinkoop.nl niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek
- als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

Privacy
Pedicureinkoop.nl bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand ten behoeve van gebruik door Pedicureinkoop.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst en risicobeheer. Verder geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- (direct) marketing- of service activiteiten van Pedicureinkoop.nl zodat wij u bijvoorbeeld kunnen informeren over aanbiedingen of u kunnen benaderen over overige informatie over onze producten en diensten
- om u direct mailingen te sturen


Inzage- en correctierecht
U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Pedicureinkoop.nl

via info@pedicureinkoop.nl

Privacy op internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site te kunnen verbeteren.

Beveiligde server
Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. Zie ook betaalmogelijkheden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een slotsymbool rechts onderin uw browser of het webadres in de adresbalk wat dan begint met https://. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Overige bepalingen
De inhoud van onze site, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Pedicureinkoop.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pedicureinkoop.nl BV. kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Pedicureinkoop.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Eventuele aansprakelijkheid van Pedicureinkoop.nl is beperkt tot schade, die te wijten is aan haar opzet of grove schuld dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. In geval van aansprakelijkheid is Pedicureinkoop.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan directe zaak- en/of personenschade.

Overmacht
De volgende omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en komen niet voor risico van Pedicureinkoop.nl: werkstaking, transportproblemen, in-/uit- of doorvoerverbod, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie of telecommunicatiefaciliteiten, (natuur) rampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Klachten/geschillen
Klachten dient u zo snel mogelijk schriftelijk aan Pedicureinkoop.nl . te melden. Als uw klacht niet naar uw wens wordt behandeld, kunt u deze binnen drie maanden nadat de klacht aan Pedicureinkoop.nl ter kennis is gesteld, voorleggen aan de consumentenbond.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Pedicureinkoop.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Contactgegevens
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:
PEDICUREINKOOP.NL
Mijllerweg 7, 6741 JV Lunteren K.v.K. 61532223

Uitgebreide Privacyverklaring

Pedicureinkoop.nl, gevestigd te Lunteren, Mijllerweg 7, 6741 JV , KvK nummer 61532223 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.pedicureinkoop.nl

info@pedicureinkoop.nl

06-24 15 16 55

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Pedicureinkoop.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

•Voor- en achternaam

•Geslacht

•Geboortedatum

•Geboorteplaats

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het afhandelen van orders via onze website/portal;

•Verzenden van onze nieuwsbrief;

•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

•Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

•Om verzendingen bij je af te leveren;

•Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Website van Pedicureinkoop.nl verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder datum en tijd van toegang tot de website, , alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website.

 

3. Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

 

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening  Pedicureinkoop.nl te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

4.1. Delen van persoonsgegevens met derden

 Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

4.3. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pedicureinkoop.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Datalekken  

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  

 

Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Neem dan contact met ons op via info@pedicureinkoop.nl. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

 

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pedicureinkoop.nl